Het stadsbestuur van Zottegem heeft zijn huiswerk voor de komende jaren klaar:

Na heel wat hard werk, maar in een zeer constructieve en open sfeer tussen de coalitiepartners en in nauwe samenwerking met de administratie, zijn we verheugd op de komende gemeenteraad het “Meerjarenplan 2020-2025: We zijn allemaal van Zottegem” voor te leggen. Het meerjarenplan is de concrete uitwerking van het bestuursakkoord dat CD&V en N-VA begin deze legislatuur hebben gesloten, aangevuld met suggesties en noden die door de stedelijke administratie naar voren werden geschoven.

·         Gezonde stadsfinanciën: een jaarlijks financieel evenwicht en schuldafbouw

“We zijn er in geslaagd een ambitieus en evenwichtig meerjarenplan op te maken, met voldoende investeringsruimte, zonder de schuld te laten oplopen,” licht schepen van Financiën Leen Goossens toe. We investeren de komende 6 jaar 46,8 miljoen euro.  Die beleidsruimte creëren we door verdere efficiëntie en optimalisatie binnen de stad en het AGB,  maar vooral binnen het OCMW. Belangrijk hierbij is dat er geen naakte ontslagen vallen en de voornaamste belastingtarieven, met name de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, ongewijzigd blijven. In het kader van het behoud van de open ruimte schrappen we de belasting op onbebouwde percelen. Vervuilende activiteiten belasten we zwaarder, net als tweede verblijvers. Daarnaast actualiseren we de overige belastingtarieven en de retributiereglementen.

Net zoals in het verleden voldoet het meerjarenplan aan het dubbel evenwichtscriterium: we realiseren elk jaar een positief resultaat op kasbasis en kunnen een jaarlijkse positieve autofinancieringsmarge voorleggen. Voor deze bestuursploeg is het zeer belangrijk dat we de komende zes jaar investeringen realiseren zonder de schuld verder te laten stijgen. Mede dankzij de extra middelen van de Vlaamse overheid zijn we er zelfs in geslaagd de geconsolideerde schuld [1] licht te laten dalen met enkele honderdduizenden euro’s.  

·         Uitgebreid investeringspakket

Onze ambities zijn duidelijk, licht burgemeester De Potter toe: “Een levendige, aantrekkelijke, veilige, propere en sociale stad, gestoeld op gezonde financiën met aandacht voor onze mooie deelgemeenten. We willen werken aan een stad waar mensen graag wonen, werken en waar er ruimte is voor ontspanning, waar levenskwaliteit wordt geboden, waar handel en lokale economie floreert en waar we ons leefmilieu en open ruimte beschermen. Deze ambities vertalen zich in een uitgebreid investeringspakket”.

·         Veiligheid

Als stadsbestuur maken we verder werk van een veilig Zottegem. We voorzien een jaarlijks terugkerend budget voor de uitbreiding van het cameranetwerk in onze stad.  Ook de politie kan blijvend rekenen op een dotatie van 2, 8 miljoen; de brandweer op een dotatie van bedrag 644.000€.  Dit zijn forse bedragen die uitermate goed en nuttig besteed worden, aldus burgemeester Jenne De Potter.

·         Openbaar domein

We investeren in ons openbaar domein en in openbare gebouwen.  “Het verfraaien en veiliger maken van ons openbaar domein, gekoppeld aan investeringen in verkeersveiligheid, zijn immers prioritair voor het stadsbestuur,” duidt schepen Evert De Smet.

Zo voorzien we jaarlijks  €400.000 voor herstel van wegen en voetpaden, en €150.000 voor nieuwe fietspaden.  Maar ook nieuwe maatregelen krijgen een jaarlijks terugkerende financiering.  Deze legislatuur investeren we €300.000 voor renovatiewerken aan onze ontmoetingscentra, die het sociaal weefsel versterken.   Om het fietsen te promoten investeren we jaarlijks €10.000 in nieuwe fietsenstallingen op het volledige Zottegemse grondgebied en €15.000 voor verkeersremmende maatregelen. 

·         Wegenis

We willen deze legislatuur een aantal belangrijke wegenisdossiers uitvoeren en enkele nieuwe dossiers opstarten.  Er is sowieso budget voorzien voor de heraanleg van o.a. de Bontestraat, Wijnhuizestraat, Welzijnsstraat, Molenkouter, Pijperzele, Leeuwerikstraat en Vierwegenstraat om er maar een paar te noemen.  In totaal gaat dit over een bedrag van meer dan 11 miljoen euro.

·         Lokale economie

“Met de renovatie van de Heldenlaan staat deel twee van de stadskernrenovatie op het investeringsprogramma. Samen met de realisatie van de ondergrondse parking van het ‘Collegium’, zal dit extra zuurstof geven aan de lokale middenstand,” benadrukt schepen Evelien De Both. Het aanwerven van een centrummanager zorgt voor een betere begeleiding van onze Zottegemse ondernemers. Met het aanscherpen van de leegstandsheffing, werken we aan de opwaardering van het stadsbeeld.

·         Cultuur

“Cultuur verbindt mensen met elkaar, cultuur brengt samen. We blijven dan ook investeren in ons cultureel aanbod voor zowel jong als oud. Het kunstonderwijs, de vele culturele organisaties en cultuurliefhebbers hebben recht op een hedendaagse moderne accommodatie. Deze legislatuur kan de bouw van een nieuw Cultureel Centrum en de nieuwe Academie voor Muziek, Woord en Dans op de Sanitary-site, voorzien van een ondergrondse parking, effectief van start gaan”, kondigt schepen Lieselotte De Roover fier aan.

·         Patrimonium

Ook voor de verdere renovatie van het Kasteel Breivelde en kasteel van Egmont, voorzien we de nodige eigen middelen. We doen daarnaast ook beroep op de beloofde Vlaamse subsidies.

"Het stedelijk sportstadion krijgt een grondige facelift: “We voorzien een miljoen euro eigen middelen zodat we een tartanpiste, polyvalente ruimte en een skatepark op deze site kunnen realiseren,” kadert schepen Brecht Cassiman. Daarnaast is het uitkijken naar de nodige interesse van private investeerders om de site verder te ontwikkelen.

Ook de verhuis van het Huis van het Kind is opgenomen in dit meerjarenbudget: door alle sociale diensten te centraliseren op één campus realiseren we een echte welzijnscampus.  Het huidige gebouw aan de Kloosterstraat is geen eigendom van de stad, wordt gehuurd en staat voor grote renovatiekosten.  De toekomst daar is dus allesbehalve gegarandeerd.  Vandaar de keuze om het Huis van het Kind te verhuizen en onze eigen leegstaande gebouwen te renoveren.

·         Klimaat

Met de ondertekening van het Europees burgemeestersconvenant voor klimaat en energie engageren we ons om werk te maken van een ambitieus klimaatplan. Het doel is om tegen 2030 maar liefst 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Om die doelstelling te behalen voorzien we jaarlijks €50.000 om energiebesparende maatregelen te nemen en spijzen we het klimaatfonds jaarlijks met €60.000 zodat we de nodige initiatieven kunnen opzetten. Ons eigen wagenpark vergroenen we door in te zetten op voertuigen met een lagere uitstoot. We schakelen een versnelling hoger in verLEDding van Zottegem: we voorzien deze legislatuur bijna 3 miljoen euro om het openbare verlichtingsnet op die manier duurzamer te maken, verduidelijkt schepen Leen Goossens.

·         Sociaal  beleid

We blijven een sociale stad die verder investeert in een goed werkende en efficiënt georganiseerde OCMW campus, die we bovendien versterken om de meest behoeftigen nog beter te kunnen begeleiden. Een nieuwe coördinator zal het sociaal beleid verder uittekenen. Het lokaal dienstencentrum zal tal van activiteiten aanbieden. De kwaliteit van de zorg in ons woonzorgcentrum blijft een absolute prioriteit en dit aan een betaalbare prijs, aldus schepen Peter Vansintjan.

 “En er is meer…Het meerjarenplan voorziet nog een hele reeks andere kwaliteitsinjecties voor onze stad.  Deze worden uitvoerig toegelicht en besproken op de gemeenteraadscommissie van 12 december en de gemeenteraad van 16 december. Wie er graag meer over verneemt is zeker welkom op de openbare gemeenteraadszitting.“ aldus het voltallige schepencollege.

[1] De geconsolideerde schuld is de schuld van de stad, OCMW en AGB samen